Meer aandacht voor emoties bij transformatie

Diagnose Transformatie – Inspiratiereis

Met deze oproep start Michael Zaroukian, Chair van de Board of Directors HIMSS North America. Net als in de film Inside Out waar het karakter Joy een dominante rol speelt, is ook in de zorg de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de positieve toekomstverwachtingen van technologie gedreven innovatie. Beloftes over grote verbeteringen van kwaliteit van zorg, reductie van kosten en een substantiële verbeteringen van cliënt- en patiënttevredenheid zijn al tijden de belangrijkste beloften en drivers achter technologie gedreven innovatie. Daar waar in de film geen plek lijkt te zijn voor het karakter Sadness, is ook bij het doorvoeren van vernieuwingen weinig aandacht geweest voor het afbreken van bestaande structuren en het daarmee gepaarde rouwproces. Onzekerheid over de gevolgen van de veranderingen, angst voor het onbekende en het loslaten van vertrouwde gewoontes, inkomensverlies en tegenstrijdige financiële belangen. Zaroukian benadrukt het belang om meer aandacht te besteden aan deze aan zorginnovatie verbonden emoties die uiteindelijk naast de technologie zelf, een grote invloed hebben op de innovatie-uitkomst en succes van zorgtransformatie.

Dat die innovatie en zorgtransformatie noodzakelijker is dan ooit behoeft geen betoog. Meerdere sprekers schetsen dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorgsystemen in Westerse landen, als gevolg van de vergrijzing en groei van aantal patiënten met een chronische- en leefstijl gerelateerde aandoeningen, onder druk komen te staan. Technologie kan die zorg Persoonlijk, Preventief, Participerend en Predictief maken. Deze technologie is er voor een deel al, maar zal – om te zorgen dat innovatie ook doelmatig is – enkele moedige beslissingen vragen en emoties moeten overwinnen. Moedige beslissingen die samenwerking én vertrouwen vragen van de betrokken partijen in het zorg-ecosysteem. Een ecosysteem waarbinnen de korte termijn individuele belangen van partijen soms ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de belangen van een houdbaar zorgsysteem.

Winnen van vertrouwen bij professionals én patiënt belangrijkste opgave voor technologie gedreven zorginnovatie

Ginni Rometty, Chairman, President en CEO van IBM, herkent in haar keynote dat het winnen van vertrouwen van zowel de professionals als de patiënt de belangrijkste opgave is voor het invoeren van technologisch gedreven zorginnovatie. Zij vraagt de 42.000 bezoekers aan de HIMSS zich om bij de invoering vooral te richten op het ondersteunen van de professionals met kennis en tools. Het doel is de toenemende complexiteit en omvang van de zorgvraag en druk om beschikbare middelen op te vangen. Zo zal Artificial Intelligence zorgprofessionals ondersteunen bij bijvoorbeeld de diagnostiek en het nemen van beslissingen. Uiteindelijk zal technologie daadwerkelijk werk uit handen nemen van zorgprofessionals. Hierdoor kunnen zij zich nog meer dan voorheen richten op de dialoog met en ondersteunen van de patiënt. Om technologie volledig te kunnen benutten vraagt het nodige van de leveranciers. Zoals de wijze waarop zorgprofessionals én met name patiënten betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Naast engagement vraagt het vooral transparantie over: de inrichting van hun systeem, de aannames en modellen die zijn gebruikt, de data die de basis hebben gevormd voor de initiatie en uiteindelijk ook transparantie met betrekking tot het businessmodel. Professionals en consumenten kunnen alleen dan besluiten of ze de technologie op een vertrouwde manier kunnen inzetten. Tot slot stelt Rometty dat het van belang is dat het ecosysteem veel aandacht besteedt aan het opleiden en ontwikkelen van de benodigde vaardigheden van de nieuwe generatie zorgprofessionals. “We are working on a new color worker, instead of the blue- or white- color”.

Mythes rond de digitale professional- en patiëntbetrokkenheid

De brug naar de praktijk werd op een mooie manier geschetst door Adrienne Boissy, CEO van de Cleveland Clinic Foundation. Het ziekenhuis in Cleveland is naast hun topklinische reputatie o.a. internationaal bekend van het filmpje waarmee ze aandacht vragen voor compassie en empathie.

Zij ontmaskerde de vele mythes rondom de digitale professional- en patiëntbetrokkenheid. Boissy liet zien dat, mede door de explosieve groei van het aantal patiëntberichten van 0,5 tot 3,5 miljoen in 3 jaar en de toename van administratieve lasten, hebben bijgedragen aan een burn-out percentage van ±54% onder specialisten. Ondanks de toenemende druk als gevolg van innovatie zien zorgprofessionals technologie nog steeds als oplossing voor de toenemende zorgvraag en werkdruk. Belangrijk is daarbij dat elke innovatie in potentie leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en reductie van administratief werk.

Een tweede mythe is dat digitale communicatie de relatie tussen patiënt en professional verarmt en daardoor niet geadopteerd zou worden door patiënten. Het tegendeel blijkt waar, zolang de innovatie zich echt richt op de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld het voorkomen van onnodig ziekenhuisbezoek. Een andere randvoorwaarde is dat in de digitale interactie er expliciet oog is voor empathie in de communicatie. Ook hier blijkt weer dat het succes van innovatie maar ten dele bepaald wordt door de technologie, maar de adoptie voornamelijk bepaald wordt door de behoeften en gevoelens van patiënten als uitgangspunt te nemen.

In het Mekka van de harde technologie is het hoopgevend dat er een groeiend besef is dat uiteindelijk het succes van innovatie niet bepaald wordt door de technologische hoogstandjes, maar door de menselijke maat en respect voor emoties en menselijke waarden!

 

Philip J. Idenburg en Monique Philippens

Philip is managing partner van BeBright en initiatiefnemer van de Diagnose programma’s en publicaties. Monique is programmamanager Diagnose Transformatie en organisator van de studiereis Transforming Healthcare.

Inspiratiereis dag #1: The Netherlands First

America First … The Netherlands Second First

Zorgtransformatie vraagt samenwerking in ecosystemen, formulering van een eenduidige visie en ambitie, en het afbreken van bestaande- en opbouwen van nieuwe systemen met technologie als enabler.

We moesten er lang voor reizen, maar zondag gingen we dan echt van start: onze inspiratiereis in de Verenigde Staten. De eerste dagen brengen we een bezoek aan de HIMSS in Orlando, Florida, de grootste technologie en innovatiebeurs voor de zorg ter wereld. Met 379 Nederlanders zijn we, na Canada en de VS, met de grootste delegatie en een mooi ecosysteem aanwezig. Een ecosysteem wat gevarieerder is dan ooit: meer zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, beleidsmakers en IT-professionals die alle lessen en innovaties ‘morgen’ meenemen naar de praktijk. Dit is belangrijk, want Nederland loopt voorop, stelde Stephen Lieber, President & CEO van de HIMSS organisatie. Meer dan andere landen zijn we in zijn ogen koploper in het betrekken van alle partijen en met name de patiënten, wat essentieel is voor de succesvolle innovatie en transformatie van de gezondheidszorg.

‘Van wachtkamer naar huiskamer’

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal van VWS trapte de week af met een inspirerend verhaal over hoe de zorg zich zal ontwikkelen. ‘Van wachtkamer naar huiskamer’ en de wijze waarop VWS op nieuwe manieren met alle betrokken partijen werkt om de randvoorwaarden voor deze transformatie te creëren. Dat technologie in deze visie een belangrijke rol speelt, is geen discussie meer. Maar het delen van succesvolle initiatieven en versterken van de kennis over technologie en innovatie blijft wel een punt van aandacht. Cruciale succesfactor is het creëren van een vruchtbare bodem en een innovatief klimaat waarbij samenwerking en het delen van data essentieel zijn. De vruchtbare bodem zet in op het realiseren van een aantal randvoorwaarden zoals standaardisatie, authenticatie en identificatie. Hiermee kunnen innovaties sneller ontwikkeld en gegevens makkelijker gedeeld worden. Aan deze bodem wordt al enige jaren hard gewerkt maar de implementatie is weerbarstig. Verbinding met de gemeenschappelijke visie en betrokkenheid van alle partijen is nodig om een doorbraak te realiseren. Een samenwerking waar partijen wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend hun bijdrage leveren. Waar ruimte is voor andere ideeën, mits zij constructief en oplossingsgericht zijn en bijdragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg en waar geen ruimte meer is voor die partijen die vasthouden aan een vendor lock-in model. Uiteindelijk is standaardisatie een noodzakelijke randvoorwaarde voor goede zorg!

Succesvolle transformatie bij het Slingeland ziekenhuis

Een mooi voorbeeld van succesvolle technologie gedreven transformatie en sociale innovatie van eigen bodem is de samenwerking tussen het Slingeland ziekenhuis, Sensire en andere partners in de regio. Erwin Bomers, directeur patiëntenzorg, presenteerde hoe zij in hun nieuwe visie het welzijn van burgers centraal stellen. Geïllustreerd met het voorbeeld van hun COPD-zorg liet hij zien hoe medisch specialisten, verpleegkundigen en welzijnswerkers op een nieuwe manier boven de grenzen van de eigen organisatie samenwerken om patiënten zo veel mogelijk thuis te ondersteunen. Hierbij maken ze maximaal gebruik van digitale oplossingen. De eerste uitkomsten zijn heel positief: hoge patiënt tevredenheid van gemiddeld 8,4, een verlaging van het aantal klinische dagen van 28% waarbij patiënten vooral een gevoel van zekerheid ervaren als gevolg van de digitale zorg. Voor blijvend succes zijn afspraken met de verzekeraar gemaakt over opschaling en het verdelen van de kosten en baten in een shared savings contract.

Transformatie bij NASA

Met de lancering van de SpaceX Falcon Rocket zondagochtend ontkom je er in Orlando niet aan om de brug te slaan met de transformatie van een technologie gedreven organisatie als NASA. De laatste jaren is er heel veel veranderd in de ruimtevaart. NASA, voorheen een overheidsinstelling, heeft zichzelf sinds het stopzetten van het Space Shuttle project in 2011 opnieuw moeten uitvinden. Niet enkel meer Amerikaans, maar verschillende landen werken nu samen vanuit het gemeenschappelijke doel ‘behoud en redden van de aarde’. Daarbij worden ook middelen en infrastructuur met challengers in de markt zoals SpaceX van Elon Musk gedeeld. Gedeeld vanuit de gedachte dat niet de markt maar professionele competitie de basis is voor doorbraak projecten als een mars-missie.
De vergelijking met de uitdagingen waar we wereldwijd in de zorg voor staan is evident! Ondanks het marktmodel in de Amerikaanse gezondheidszorg zien alle partijen dat samenwerking de enige route voorwaarts is.

The Netherlands first

En Nederland … Het is goed om te realiseren wat een geweldige uitgangspositie we als Nederlandse zorg-ecosysteem hebben. We hebben wellicht als geen ander land een goede basis om te kapitaliseren op de innovatieve- en technologische mogelijkheden. Deze helpen ons de grote zorguitdagingen te lijf te gaan. Uitdagingen die vergelijkbaar zijn met volgende “moonshots”:

  • van een disease- naar een health management system
  • van financiering op aandoening naar populatiebekostiging
  • en van controle naar gerechtvaardigd vertrouwen als basis voor samenwerking waarbij de leefwereld weer leidend wordt boven de systeemwereld.

 

Philip J. Idenburg en Monique Philippens

Philip is managing partner van BeBright en initiatiefnemer van de Diagnose programma’s en publicaties. Monique is programmamanager Diagnose Transformatie en organisator van de studiereis Transforming Healthcare.

Free download Healthcare Enablers 2017

21 technological developments in Western healthcare

‘Healthcare Enablers 2017’ is part of the programme ‘Diagnosis Transformation’. The most important trends and developments in healthcare are closely monitored in these diagnosis programs, which started with ‘Diagnosis Healthcare Innovation’ in 2012. We are including the technological developments as enablers of change in our current programme ‘Diagnosis Transformation’.

A clear picture of all technological developments is an essential ingredient for an innovative healthcare sector and innovative healthcare organizations. We have classified the technologies according to the phases of healthcare that make up the HealthValueCycle, as described in ‘Diagnosis Healthcare Innovation’ in 2013. In the HealthValueCycle the central focus is on the individual and the healthcare process has a cyclical character. For each phase, 1) Prevention & Healthy living, 2) Consultation, 3) Diagnosis, 4) Treatment & Guidance, and 5) Control & Monitoring, we describe a number of important technological developments and give practical examples. With Healthcare Enablers 2017 we are giving everyone insight into the considerable technological developments. Healthcare Enablers 2017 can be downloaded for free here.

Diagnosis Transformation is made possible by its strategic partners BeBright, KPN, Noaber, PinkRoccade, and Promedico.

Zorgtoerisme: globalisering in de zorg

Globalisering is een wereldwijde trend die we ook in toenemende mate terugzien in de zorg. Steeds vaker kiezen patiënten ervoor om zorg in het buitenland af te nemen. Ook zorgprofessional gaan steeds vaker de grens over.

De beweging van patiënten om zorg over de landsgrenzen af te nemen wordt gedefinieerd als zorgtoerisme. Enkele decennia geleden waren het met name patiënten met een hoog inkomen uit ontwikkelingslanden die naar westerse landen trokken, om zorg van hogere kwaliteit af te nemen. Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat patiënten over heel de wereld de grens over reizen voor een behandeling. Juist (voormalig) ontwikkelingslanden groeien in populariteit als bestemming onder dit type patiënten.

Bovenstaande afbeelding geeft een beeld van het aantal patiënten dat in en rondom de Benelux de landsgrenzen oversteekt. (Bron: Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, 2016)

Veranderende wet- en regelgeving maken zorg over de grens toegankelijker

Veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat Europeanen behandelingen in het buitenland steeds vaker vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. Buiten Europa is dit vaak lastiger, daar moeten patiënten behandelingen vaker zelf betalen. Naast zorgbehandelingen reizen patiënten ook steeds vaker naar het buitenland voor welzijnsbehandelingen, bijvoorbeeld accupunctuur.

Waar gaan zorgtoeristen naar toe?

Het grootste deel van de Amerikaanse medisch toeristen vertrekken naar Azië voor een behandeling. De Verenigde Staten ontvangt op haar beurt vooral patiënten uit het naburige Zuid-Amerika en patiënten uit het Midden-Oosten. Opvallend is dat Europa vooral een uitstroom van medisch toeristen kent. De populairste bestemmingen voor Europese medisch toeristen zijn Noord-Amerika en Azië. Europese landen ontvangen slechts een aantal patiënten uit het Midden-Oosten en Afrika. Azië is veruit de populairste bestemming voor zowel Noord-Amerikanen, Afrikanen, Oceaniërs en patiënten uit het Midden-Oosten. In Azië zijn behandelingen als een heup of knie vervanging bijna vijf keer goedkoper dan in de Verenigde Staten (WHO).

Geavanceerde technologieën, korte wachtlijsten en lage tarieven voornaamste redenen voor zorg in het buitenland

Onderzoek wijst uit dat de beschikbaarheid van geavanceerde technologieën voor veel patiënten de voornaamste reden is om zorg in een ander land af te nemen (The McKinsey Quarterly, 2008). Ook betere kwaliteit van de zorg en het vermijden van lange wachtlijsten in eigen land zijn veelvoorkomende redenen. Bij cosmetische behandelingen maken vaak lage tarieven in het buitenland een behandeling aantrekkelijk. Binnen Europa komt het ook voor dat de afstand tot zorg over de grens korter is dan in eigen land.

Onwetendheid en cultuurverschillen vormen struikelblok

Zorg over de grens is echter nog lang niet vanzelfsprekend. Cultuurverschillen, zoals een zorgprofessional die een andere taal spreekt, kunnen een belemmering vormen. Ook is er veel onwetendheid onder patiënten. Zo vragen patiënten zich bijvoorbeeld af wat de mogelijkheden, consequenties en risico’s van zorg in het buitenland zijn. Bovendien is het niet altijd helder of de zorg in het buitenland vergoed wordt.

Steeds meer patiënten naar het buitenland voor zorg richting 2030?

Nu zijn er nog veel patiënten die zich laten tegenhouden door onduidelijke wet- en regelgeving om naar het buitenland te gaan voor zorg. Als die wet- en regelgeving helderder wordt richting 2030, zou het zo maar kunnen dat steeds meer patiënten besluiten de grens over te steken. Dit kan grote impact hebben op zorgprofessionals. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat informatievoorziening richting de patiënt en tussen zorgprofessionals over de grens gewaarborgd blijft. Bovendien zien we dat landen als Maleisië en Indonesië inzetten op zorgtoerisme, door een behandeling in combinatie met een herstelvakantie aan te bieden. Hierdoor worden infrastructuur en werkgelegenheid gestimuleerd, maar wordt ook de concurrentie voor Westerse zorgaanbieders groter. Zorgprofessionals zullen samen, over grenzen heen, moeten kijken hoe zij de patiënt optimaal kunnen faciliteren in zijn behoefte.

Nieuwe definitie van gezondheid gaat uit van functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch benadering

Nieuwe definitie van gezondheid

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van aandoening of handicap”, WHO (1948). Tot voorheen veel gebruikt, maar de definitie past niet meer bij deze tijd. Van het bestrijden van infectieziekten in 1948, gaat het tegenwoordig voornamelijk om het verminderen en voorkomen van (welvaart-) ziekten, zoals kanker, obesitas, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Nederlandse onderzoeker Machteld Huber heeft daarom in 2011 gezondheid opnieuw gedefinieerd. Op basis van vele gesprekken met professionals uit de zorg en patiënten definieert Huber (2011) gezondheid als: “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven”. Deze definitie gaat niet uit van ziekte, maar van functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch mensbeeld. Fysieke, mentale en sociale staat vormen hierin één geheel.

Positieve gezondheid in de praktijk op basis van 6 dimensies

Het nieuwe concept van gezondheid is vertaald naar positieve gezondheid. Een breed gedragen en werkbaar concept met zes dimensies: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal- maatschappelijk participeren. Het in de praktijk gebruiken van positieve gezondheid heeft veel invloed op de manier van zorg verlenen. Zo focussen zorgprofessionals bijvoorbeeld niet meer alleen op lichamelijke aspecten, maar gaan ze ook met de patiënt in gesprek over waar hij blij van wordt, of hoeveel kennis hij heeft van eigen gezondheid.

Praktijkvoorbeeld: Positieve gezondheid en integrale zorg bij Penny George Institute in Amerika

Het instituut is uitgegroeid tot het grootste integrale gezondheidscentrum van de staat Minnesota en momenteel ook nationaal voorloper in een holistische aanpak. Penny George Institute pleit voor een integrale gezondheidszorg, waarbij de patiënt in zijn geheel centraal staat tijdens het zorgproces. Naast de reguliere zorg wordt complementaire zorg (zoals accupunctuur en mindfulness training) ingezet om het zelf genezend vermogen van het lichaam in gang te zetten en te benutten. De methode gaat uit van de filosofie dat optimale genezing tot stand komt wanneer ‘mind, body en spirit’ met elkaar verbonden zijn, in lijn met de 6 dimensies van positieve gezondheid.

“Integrale gezondheid heeft het potentieel om fundamenteel iets te veranderen in de gezondheidszorg van vandaag” (Penny George)

Vandaag de dag doet het instituut onderzoek naar vernieuwing in de integrale gezondheidszorg en het effect hiervan op de kosten van de gezondheidszorg. De methode blijkt effectief in de praktijk. Onderzoek van Penny George Institute laat bijvoorbeeld zien dat complementaire zorg voor een afname van pijn en angst onder oncologie patiënten kan zorgen. Er wordt bovendien gewerkt aan de ontwikkeling van programma’s voor gezondheidsbevordering en er wordt onderwijs gegeven over integrale zorg aan zorgprofessionals.

 

 

Positieve gezondheid in 2030

Zouden alle zorgprofessionals in 2030 werken volgens de filosofie van het Penny George Institute? Het volledig omarmen van positieve gezondheid in de praktijk vraagt om een nieuwe houding van zowel zorgprofessionals en patiënten. Het vraagt bijvoorbeeld om steeds meer focus op kwaliteit van leven en functioneren optimaliseren, als uitgangspunt van zorg verlenen. Richting 2030 wordt het steeds belangrijker om hierover als zorgverlener in gesprek te gaan met de patiënt en om zo de patiënt centraal te zetten in het eigen zorgproces.

Toenemende en complexere zorgvraag richting 2030

De zorgvraag in de Westerse wereld neemt toe

De zorgvraag neemt toe en dit heeft meerdere oorzaken. Allereerst zorgt een verbeterde gezondheidszorg al jaren dat aandoeningen in veel gevallen niet (direct) fataal hoeven te zijn en verbeterde diagnostische mogelijkheden zorgen dat we eerder van een aandoening weten. Mensen weten dus eerder dat ze iets mankeren en leven daar langer mee. Dit betekent ook dat deze ‘patiënten’ over een langere tijd gebruik maken van zorg. Mede door de verbeterde gezondheidszorg is daarnaast de levensverwachting in Westerse landen toegenomen. Samen met ontgroening is dit een drijver achter de vergrijzing van de samenleving en neemt niet alleen het absolute, maar ook het relatieve aantal ouderen toe. De kans dat iemand een aandoening ontwikkelt neemt toe met de leeftijd. Een gevolg van de vergrijzing is daarom dat ook het aantal mensen met één of meer chronische ziekten toeneemt.

Chronische aandoeningen hebben een relatief lange duur en weinig progressie (WHO). De vijf meest voorkomende chronische aandoeningen in de Westerse wereld zijn diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD, kanker en dementie, vaak gerelateerd aan ouderdom. Het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische aandoeningen zal naar verwachting in de periode 2015-2030 met 8% toenemen.

In de Westerse gezondheidszorg zien we dat ondanks de afname van het aantal sterfgevallen, hart- en vaatziekten toch doodsoorzaak nummer één blijven. Ook bij de andere vier meest voorkomende chronische aandoeningen wordt een toename in sterfgevallen verwacht tot 2030.

Veel chronische ziekten zijn aan ouderdom gerelateerd. Al wordt ook leefstijl gekoppeld aan veel van deze chronische aandoeningen. COPD komt vrijwel alleen voor bij mensen die hebben gerookt en mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes of hart- en vaatziekten. De leefstijlfactoren die het meest bijdragen aan de ziektelast zijn roken, overgewicht, te weinig beweging en overmatig alcoholgebruik.

Toenemende multimorbiditeit maakt de zorgvraag complexer

Doordat aandoeningen steeds minder vaak (direct) fataal zijn, zien we in toenemende mate mensen die meer dan één aandoening hebben: multimorbiditeit. Meer dan 1 op 10 mensen in Nederland heeft 2 of meer chronische aandoeningen. Bij mensen boven de 75 jaar is dit zelfs 1 op de 2. Een opstapeling van chronische aandoeningen brengt verschillende uitdagingen met zich mee. De gezondheidszorg is nu vaak nog onvoldoende afgestemd om, in plaats van te focussen op een aandoening, elke patiënt als individu te benaderen en naar het totaalplaatje te kijken.

Voor dergelijke zorg op maat is een multidisciplinaire samenwerking nodig en dit vraagt om verandering op meerdere niveaus: beleid, communicatie en afstemming, proces, etc. Daarnaast is speciale aandacht nodig voor polyfarmacie, het gelijktijdig gebruik maken van minimaal vijf soorten medicatie. Het risico bestaat dat patiënten onnodig medicijnen ontvangen, dat verschillende medicatie een tegenovergesteld effect heeft of dat er juist schadelijke combinaties ontstaan. Door de toename van het aantal multimorbide patiënten neemt het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen en de kans op interacties en bijwerkingen ook toe. Afstemming tussen alle betrokken partijen is van belang om de zorg voor deze mensen te optimaliseren.

Technologie kan verbindingen leggen tussen zorgverlener en chronisch zieke patiënt

Vooral in het ondersteunen van communicatie en informatie-uitwisseling kan technologie een grote rol spelen. Dit draagt bij aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Bijvoorbeeld social media biedt op verschillende platformen de mogelijkheid chronische patiënten van informatie te voorzien. Maar ook voor de zorgprofessionals zijn er oplossingen. Een voorbeeld is het online platform Sermo, waar zorgprofessionals anoniem met elkaar praten over bijvoorbeeld het zorgsysteem, maar ook praktische aspecten van het vak.

Naast persoonlijk contact moeten ook medische gegevens en achtergrond van een patiënt makkelijker gedeeld kunnen worden. Health information systems bieden hier een uitkomst. Dit zijn verschillende informatiesystemen zoals elektronische patiëntendossiers, persoonlijke gezondheidssystemen en medische dossiers. Snelle beschikking van patiëntgegevens zorgt voor meer kennis bij zorgprofessionals over hoe het met iemand gaat en ondersteunt een betere afstemming van bijvoorbeeld medicatie.

Hoe gaan we om met die veranderende zorgvraag?

Technologie kan ons helpen om te gaan met de veranderende zorgvraag richting 2030 en zo de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg te waarborgen. Door de toename van het aantal chronisch zieken zal de zorgvraag stijgen en neemt de druk op het Westerse zorgsysteem toe. Curatieve, langdurige en preventieve zorg moeten hierop inspelen, waarbij vooral de mogelijkheden voor preventie moeten worden onderzocht. Ook is er meer onderzoek nodig om verbanden tussen verschillende chronische aandoeningen te verklaren. Onderzoek draagt bij om vanuit meerdere perspectieven te kijken, voordat een verandering doorgevoerd wordt. Gezondheidswinst en zorgkosten moeten tegenover elkaar afgewogen worden. Het verbeteren van de kwaliteit van leven bij een chronisch zieke of multimorbide patiënt vraagt om een multidisciplinaire samenwerking van zorgprofessionals. Dit wordt binnen Westerse landen nog niet voldoende georganiseerd.

Download Zorg Enablers 2017 gratis!

21 technologische ontwikkelingen in de westerse gezondheidszorg

‘Zorg Enablers 2017’ is onderdeel van Diagnose Transformatie. In de diagnoseprogramma’s worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de zorg nauwgezet bijgehouden. Dit begon al in 2012 met ‘Diagnose Zorginnovatie’. Binnen Diagnose Transformatie worden de technologische ontwikkelingen opgenomen als enablers of change.

Een goed beeld van alle technologische ontwikkelingen is een essentieel ingrediënt voor innovatieve zorgorganisaties en een innovatieve zorgsector. De technologieën zijn ingedeeld op verschillende fasen uit de zorgwaardecyclus, zoals in 2013 gepubliceerd in Diagnose Zorginnovatie. In de zorgwaardecyclus staat het individu centraal en heeft het zorgproces een cyclisch karakter. Per fase, bestaande uit 1) preventie & gezond leven, 2) consulteren, 3) diagnose, 4) behandeling & begeleiding en 5) controle & monitoring, staan belangrijke technologische ontwikkelingen beschreven.

Met Zorg Enablers 2017 maken wij de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg voor iedereen inzichtelijk. Zorg Enablers 2017 is hier gratis te downloaden.

Diagnose Transformatie wordt mogelijk gemaakt door strategische partners BeBright, KPN, Noaber, PinkRoccade en Promedico.

Eerste werksessie Diagnose Transformatie in Service Quality Center KPN

Dinsdag 6 december heeft de eerste werksessie van Diagnose Transformatie plaatsgevonden. Voor deze bijeenkomst waren we samen met 30 grensverleggers in de zorg te gast in het Service Quality Center van strategisch partner KPN.

Na het welkomstwoord van programmamanagers Philip Idenburg en Monique Philippens vertelden Leon Bedaux en prof. dr. Carina Hilders over hun transformaties. Leon, innovatiemanager bij KPN Digital, deelde zijn verhaal over de transformatie binnen KPN, waar hij binnen 3 jaar de afdeling digital volledig zelfsturend, efficiënter en flexibel maakte. Sinds deze verandering kunnen ze beter inspelen op het snelle tempo van veranderingen in de markt. Carina, managing director bij het Reinier de Graaf ziekenhuis, beschreef de transformatie van de geboortezorg in de regio Delft, waar betrokken partijen meer gaan samenwerking rondom moeder en kind. Zij ging in op de uitdagingen, de reeds behaalde doelen en de ambities voor de toekomst. Het bouwen van vertrouwen was de belangrijkste stap in de eerste fase van deze transformatie.

Deze inspirerende voorbeelden waren input voor de dialoog tussen de aanwezige grensverleggers in de zorg. In subgroepen deelden zij hun visies op, ervaringen met en praktijkvoorbeelden van transformaties met elkaar. Per groep werden de benodigde elementen voor verandering bepaald, en de enablers om het veranderproces te versnellen in kaart gebracht. De rijke opbrengst is plenair teruggekoppeld aan de andere groepen en wordt gebruikt als input voor de volgende werksessie in maart.

Tevreden en enthousiast kijken wij terug op de eerste bijeenkomst en start van Diagnose Transformatie. Tijdens de volgende bijeenkomst op de Zorg & ICT beurs zetten we samen met de strategische partners de volgende stap in het ontwikkelen en concreet maken van de toolbox voor de grensverleggers in de zorg.

Op de hoogte blijven?

Op de website van Diagnose Transformatie worden regelmatig artikelen, blogs en opbrengsten gedeeld. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief (onderaan de pagina), of via Twitter en LinkedIn.

Bent u een grensverlegger in de zorg en wilt u meedenken?

Bent u voorloper in de zorg en wilt u meedenken over concrete tools, zodat ook andere grensverleggers een transformatie kunnen realiseren? U bent van harte welkom om mee te doen met Diagnose Transformatie. Neem contact op met diagnoseteam@bebright.eu.

Over Diagnose Transformatie

Diagnose Transformatie is een nieuw programma in de Diagnose-reeks: een vervolg op Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie. In Diagnose 2025 zijn de uitdagingen van de gezondheidszorg in trends en toekomstscenario’s omschreven en in Diagnose Zorginnovatie is er met ruim 350 belanghebbende gewerkt aan een innovatieagenda. Nu is het tijd voor de volgende stap: van collectieve innovatie naar collectieve implementatie. Met Diagnose Transformatie zetten we in op het realiseren van transformatie in de Westerse gezondheidszorg.

“Modern technologies will need to restore the ancient wisdoms to promote the health of the individual” – interview with John Mattinson

As part of the project “Diagnosis Transformation” we met with John Mattison and asked him about his vision regarding the future of healthcare, the most important technology trends and the lessons learned during the transformation process. In this blog we will share part 1 of our conversation: John’s vision about the future of health.

John was appointed Assistant Medical Director and Chief Medical Information Officer (CMIO) of Kaiser Permanente in 1992.  Kaiser Permanente is USA’s largest not-for-profit health plan and health care provider, with 43 hospitals and 19.000 doctors. It has been recognized as the national leader for both outpatient and inpatient systems and is a pioneer in prevention and personalised care. For example, Kaiser Permanente conducted 10,5 million patient-doctor visits via email, phone or video tools in the last year.

How would you envision the future of healthcare?

Mattison: To answer this question, I have to start off with a modified quote of William Gibson, namely: ‘’the future is already here, but it is not evenly distributed, (nor evenly converged across all of the technologies and opportunities, and not evenly personalized to the individual)’’. Looking at the technologies that are already available today that are being implemented in isolation is really extraordinary. To provide an example: my neighbour’s two year old daughter had a high fever, a rash and was feeling terrible, so they took her into the emergency room. For two hours they sat there, while everybody else coughed on their daughter with different viruses. Ultimately, they were never seen by a doctor and went home upset. The next day she was even worse, they went back to the emergency room and the exact same thing happened. We are at the point today, that the technologies that are available are not widely distributed and converged.

First of all, the technology exists today to both diagnose which virus is affecting the child and what anti-viral antibiotic would be best to treat the individual. In addition, this knowledge can be uploaded automatically into the personal health cloud of that individual, holding all of their health data including their pharmacogenomics. Decision support tools are available that can tell you the optimal treatment schedule, based on their genomics and metabolic pathways for that anti-viral drug . Furthermore, a physician can get a simple message saying “this patient has this virus demonstrated by this tool, with this antibiotic sensitivity and these pharmacogenomics and we recommend that you prescribe this medication with this dose and dosing interval”. It stages the prescription and all that the doctor has to do is to look at that message and agree. The message is sent to the pharmacy. The pharmacy has already unfiled the patient’s home address when they uploaded the patient from the viral read and the antibiotic susceptibility. They contact the local drone delivery service, puts the dispensers of medication in the drone and the drone delivers it to the desired location. In a full 10-minutes cycle you will have diagnoses, treatment, review by the physician, prescription and delivery.

All of these technologies exist today, and in the case of my neighbour’s baby, will result in far superior and faster care, without having to go into the doctor’s office or emergency room while other people cough on her. In the future, there will be much more self-sufficiency and autonomy of the patient, guided by modern technology and decision support, but with the human review element still incorporated in the process.

How would the interaction between a patient and a doctor look like?

The interaction should be on demand and in real-time. If I want to see my doctor or I want to see any doctor because it is urgent, I should be able to have a video consultation. At Kaiser Permanente, we are already conducting over two thousand video visits each month and we will be doing tens of thousands a month like that next year. The interaction will be more service oriented, but we retain the human relationship. By using video technology, we are able to have face-to-face encounters, allowing us to build and maintain trust. People have trust in those who are treating them, and as a result, they will have lower cortisol and adrenaline levels, which are stress-related factors that interfere with our ability to heal. Therefore, trust is important for people’s confidence in believing they will get better.

Will modern technology be a driver of this transformation?

We are witnessing the exponential growth of many different platforms, in what I call the plecosystem, which is a multi- PLatform ecosystem. There are service platforms like the internet, the smartphone, and open-source learning environments. Likewise, there are many application programming interfaces (API platforms), like Smart-on-FHIR® and other electronic health record vendors, that allow for much more integration of data. In brief, there are multiple platforms and there is an exponential growth of sources of data. Innovations should focus on the leverage of multiple platforms and thereby bringing all the potential data, services and platforms together to help us live healthier, more mindful and resilient lives. It is going back to the wisdom of the ancient tribe where we support each other and have mindfulness and resilience, in addition to practicing healthy habits. From studying the blue zones, we know that mindfulness, resilience and social support structures play a huge role in health, in addition to having healthy habits for eating, sleeping, and exercise. In this, technology will not be a ‘game-changer’, but will support the transformation. A common mistake in healthcare is to believe that technology will drive the change, when in fact the technology must be used to support healthier behaviors, mindfulness and resilience.

How will we be able to use modern technology to restore the ancient wisdoms?

Modern technology will be supporting and amplifying the fundamentals of ancient wisdoms. We need to focus on teaching much better habits of health and resilience early in life, starting with healthy parenting and early childhood experiences. There are a number of ways that technology can help augment those fundamentals in individuals. Innovations such as HeartMath, Muse and Happitech are already focusing on restoring those ancient wisdoms in individuals. It is going to take around two generations before we are really able to shift the needle on how every child has the opportunity to be more mindful and resilient. We need to create generations of people who are much more proficient and confident in their skills, to manage stress and whatever life throws at them. In this way, we can turn around these epidemics and disorders in lifestyle, resulting in for example diabetes and obesity. We need to take technology away from the foreground, put it in the background, and restore human relationships, and basically, human values.

DNA-modificatie tool CRISPR helpt erfelijke ziekten bestrijden

Met de diagnoseprogramma’s (zoals Diagnose Voeding & Gezondheid en Diagnose Transformatie) brengt BeBright trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in kaart. Technologische toepassingen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het doelmatiger inzetten van zorg en het monitoren van gezondheid. In deze serie blogs delen wij graag inspirerende voorbeelden van veelbelovende toepassingen die wij in onze studies tegenkomen.

Doorbraak in DNA-modificatie

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is een veelbelovende techniek om gericht genen van mensen aan te passen. Het revolutionaire aan CRISPR is dat het relatief eenvoudige, snelle, precieze en goedkope techniek is. Onderzoekers hopen hiermee bijvoorbeeld menselijke genen te repareren in verband met erfelijke ziekten of infectieziekten de bestrijden. CRISPR werd al bekend in 2013, maar het duurde tot afgelopen zomer voordat het panel voor ethiek in de Verenigde Staten instemde met een experiment waarbij CRISPR gebruikt wordt genetisch gemanipuleerde immuun cellen te maken om drie soorten kanker aan te vallen.

Hoe werkt het?

CRISPR is een techniek om gericht om in het DNA gericht kleine veranderingen aan te brengen, (delen van) genen te verwijderen, of nieuwe genen of DNA-fragmenten op specifieke plekken in het erfelijke materiaal te introduceren. Het CRISPR-complex herkent een specifieke genenreeks, dat door een zogenaamd Cas9 eiwit kan worden geknipt en uiteindelijk zelfs kan worden vervangen. Zodoende is het mogelijk om genen te modificeren zonder daarbij andere genen te beschadigen. Hiermee is CRISPR een sneller, goedkoper en betrouwbaarder alternatief dan bestaande methodes om DNA mee te modificeren.

Sleutelen aan genetische samenstelling om erfelijke ziekten uit te roeien

CRISPR/Cas9 biedt een breed scala aan mogelijkheden. Één van de mogelijkheden is om erfelijke ziekten bestrijden en ze potentieel zelfs binnen een familielijn uitroeien. Met een verwachte toename in het aantal mensen per jaar waarbij kanker wordt geconstateerd van ruim 30 procent in de periode 2010-2030 zou CRISPR bovendien een belangrijke genezende werking kunnen hebben.

Ook het verbeteren van de genetische samenstelling behoort in de (nabije) toekomst eventueel tot de mogelijkheden. Mogelijk stellen wij onze ‘designer’ baby’s over 10 jaar samen of hebben we zelfs een oneindig leven. Nu nog lastig voor te stellen, maar in 2015 vond in China het eerste onderzoek met menselijke embryo’s plaats. En onderzoek naar het syndroom van Down voor de geboorte is al jaren gebruikelijk.

Techniek nog niet zonder gevaren

De nieuwe techniek komt echter niet zonder gevaren. Zo staan de veiligheid en de werking ter discussie en is de nauwkeurigheid nog niet perfect. De gevolgen van het inbouwen van de verkeerde mutaties, het zogenaamde ‘’off-target editing’’, zijn bijvoorbeeld nog niet bekend. Onderzoekers zijn daarom druk in de weer met het optimaliseren van de technologie. Niet alleen de veiligheid en de werking staan ter discussie, ook ethische overwegingen spelen een rol. Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn hoe we om moeten gaan met genetisch materiaal van toekomstige generaties en CRISPR in relatie tot de menselijke voortplanting. Het wijzigen van het DNA van een menselijk embryo is in Nederland op dit moment alleen toegestaan als met dit embryo geen zwangerschap tot stand wordt gebracht.

Kortom, de implementatie van de CRISPR-technologie staat nog in zijn kinderschoenen en er resten nog veel vragen. Hoe dan ook gaan we genetische modificatie terug zien op de toekomstagenda van de Westerse gezondheidszorg.